Regulamin

WARUNKI I ZASADY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

-REGULAMIN-

 

Sklep internetowy Laura Ashley działający pod adresem www.lauraashley.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy Laura Ashley”) jest platformą prowadzoną przez:

MALVVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-952,
ul. Wiertnicza 115D, wpisaną do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000465927 (dalej: „Spółka”), NIP:951-236-85-12, REGON:146731704.

 

SŁOWNICZEK:

 

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Laura Ashley, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Laura Ashley, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Klientem Sklepu Internetowego Laura Ashley może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.lauraashley.com.pl.

 3. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

W Koszyku, Klient wskazuje:

(a) zamawiane produkty;

(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

(c) dane niezbędne do wystawienia faktury;

(d) sposób dostawy;

(e) sposób płatności.

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „PRZEJDŹ DO KASY”, „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie i w trakcie procedury zamawiania.

 2. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany w zamówieniu wyłącznie na terenie Polski, bądź odebrany osobiście w siedzibie spółki Malvva Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wiertnicza 115 d, 02-952 Warszawa (po uprzednim uzgodnieniu mailowym).

 4. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych z widocznych na stronie www Sklepu Internetowego Laura Ashley produktów ze sprzedaży internetowej poprzez stosowne ich oznaczenie. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

(a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze;

(b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej.

 1. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi następujące możliwości, a Klient dokona wyboru jednej z nich:

(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); albo

(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. Jeżeli Spółka nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że produkt jest nieodstępny, Spółka zawiadomi o tym Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę.

 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:

(a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Laura Ashley. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;

 1. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

§ 2 Ceny produktów

 

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego Laura Ashley i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Laura Ashley zamieszczone przy produkcie:

(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

(b) nie zawierają kosztów przesyłki;

(c) nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Laura Ashley w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą dokonania zmiany ceny zmiany lub odwołania akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje w Sklepie Internetowym Laura Ashley nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 3

Modyfikacja zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.

 2. Zmian można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Laura Ashley w zakładce „Twoje Konto” lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Laura Ashley.

 

§ 4

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Zapłaty można dokonać:

(a) gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym Laura Ashley;

(b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Laura Ashley;

(c) przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy Laura Ashley potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności. Na przelew bankowy Sklep Internetowy Laura Ashley oczekuje 72h po tym okresie zamówienie zostaje anulowane.

 1. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1.

 

§ 5

Czas realizacji zamówień

 

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są zależne od niej ani od osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza.

 

§ 6

Warunki reklamacji

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

 2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Malvva Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wiertnicza 115 d, 02-952 Warszawa.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Spółka – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na nowy albo jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo będzie narażała Klienta na znaczne niedogodności – Spółka zwróci Klientowi odpowiednią część lub całość uiszczonej ceny za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot części lub całości ceny nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej.

 

§ 7

Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może:

(a) skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient dochodzi roszczeń bezpośrednio od gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka jest tylko pośrednikiem. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

(b) skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

 

§ 8

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane

kontaktując się telefonicznie ze Sklepem Internetowym Laura Ashley.

Powyższe uprawnienie nie dotyczy zamówionych produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – w tym w szczególności wykonanych lub zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie mebli, luster i ciętych na miarę tkanin.

 1. Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Laura Ashley w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może bez podawania przyczyny zwrócić każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Laura Ashley produkt w stanie nieuszkodzonym , za wyjątkiem produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – w tym w szczególności wykonanych lub zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie mebli, luster i ciętych na miarę tkanin.

 2. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionych produktów w stanie nieuszkodzonym, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem, że w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i niezwłocznie – nie później niż w terminie 10 dni odeśle produkty w stanie nieuszkodzonym na adres: Malvva Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wiertnicza 115 d, 02-952 Warszawa.

 3. Wszelkie płatności i rozliczenia między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 

§ 9

Zwrot należności Klientom

 

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

(a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

(b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);

(c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 10

Dane osobowe

 

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Laura Ashley Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym Laura Ashley.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym Laura Ashley.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy Laura Ashley.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest MALVVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-952, ul. Wiertnicza 115D.

 5. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane osobowe klienta nie podlegają profilowaniu i nie są udostępniane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 8. Klienci Sklepu Internetowego Laura Ashley mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Klient może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@lauraashley.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy bądź poprzez kontakt telefoniczny z naszymi salonami. 

 

§ 11

Wymagania techniczne

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Laura Ashley wymaga korzystania z komputera spełniającego następujące wymagania techniczne:

 • Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,

 • Procesor o szybkości 1 GHz,

 • 1 GB pamięci RAM,

 • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

 • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,

 • Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad,

 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s,upload 128 kbit/s,

 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10) lub Safari lub inna zgodna z silnikiem Webkit.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Laura Ashley nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego Laura Ashley nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Laura Ashley zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Laura Ashley wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2013 roku.

 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.lauraashley.com.plzmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 10. Orientacyjne koszty dostawy produktów przedstawione są w Załączniku 2. Produkty nadawane są wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 11. Laura Ashley jest znakiem towarowym korzystającym z ochrony prawnej, do którego wszelkie prawa przysługują Laura AshleyLimited, 27 Bagleys Lane, Fulham, Londyn, SW6 2QA, Wielka Brytania.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Platnosci payu.pl („System Płatności“):

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

 2. Sklep Internetowy Laura Ashley w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci za pośrednictwem Systemu Platnosci

 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie Internetowym Laura Ashley i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Systemu Platnosci. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.\ będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.

 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi od 10pln brutto.

 2. Opłata za pobranie wynosi 10pln brutto dla zamówienia powyżej 500pln i 30pln brutto przy zamówieniu poniżej 500pln za paczkę i doliczana jest w zależności od ilości paczek do kosztów przesyłki kurierskiej za pobraniem.

 3. Zamówienia powyżej 500pln na produkty poza wymienionymi poniżej wysyłane są bezpłatnie. Paczki wysyłane bezpłatnie mają naliczaną opłatę za pobranie w wysokości 10pln. 

 4. Koszt przesyłki kurierskiej na produkty z kategorii lustra wynosi od 90pln brutto za sztukę. Każde lustro wysyłane jest w osobnej paczce.

 5. Koszt przesyłki kurierskiej na produkty z kategorii dywany wynosi: 30pln brutto za sztukę dla dywanów do 70cm szerokości, 50pln brutto za sztukę dla dywanów powyżej 70cm szerokości. Każdy dywan wysyłany jest w osobnej paczce.

 6. Koszt przesyłki kurierskiej na meble do wysyłki na palecie (fotele, krzesła i tym podobne) wynosi 270pln brutto za paletę.

 7. Koszt przesyłki kurierskiej na pozostałe meble jest określany indywidualnie.

 
Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcejX Zamknij